Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

 

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 206 i 207, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-35-52, 523-36-47, 523-37-16, 523-35-00

http://www.uwm.edu.pl/bwr/

 

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 8 i 11, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-38-00, 523-39-00, 523-49-00, 523-43-00

fax 523-43-00, 523-49-00; e-mail: bwr@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0400; kod finansowy: 9004

 

Kierownik

mgr in?. Wojciech Samulowski

tel. +48 89 523-38-00

 

Sekcja Organizacji Bada? Naukowych

kod ewidencji korespondencji: 90-0401; kod finansowy: 9004

 

Specjalista

Teresa Sabina Ch?cmanowska      tel. +48 89 523-37-16

Samodzielny referent

mgr in?. Anna Smoczy?ska          tel. +48 89 523-35-52

Starszy referent

dr in?. Anna Zalecka                   tel. +48 89 523-36-47

 

Sekcja Organizacji Bada? Naukowych:

1)     uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu bada? naukowych,

2)     przygotowuje do ministra w?a?ciwego ds. nauki wnioski dotycz?ce finansowania nauki,

3)     opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a)     bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe bada? naukowych,

b)     obs?uguje administracyjnie realizacj? zada? finansowanych ze ?rodków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególno?ci udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporz?dzaniu kosztorysów, aneksów i porozumie?,

c)      ewidencjonuje umowy realizowane ze ?rodków, o których mowa w przepisach reguluj?cych spraw? kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania ?rodków finansowych na nauk? oraz aktualizuje zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)     wspó?pracuje z zamawiaj?cymi badania naukowe,

4)     organizuje specjalistyczne, sta?e lub dora?ne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5)     przedk?ada oferty wdro?eniowe dotycz?ce rozwi?za? naukowo-technicznych wszystkim dzia?om gospodarki,

6)     bierze udzia? przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

Sekcja Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Zagranicznych

kod ewidencji korespondencji: 90-0402; kod finansowy: 9004

 

Specjalista

mgr Ma?gorzata Wasyluk      tel. +48 89 523-49-00

Samodzielny referent

mgr Olga Ratkiewicz           tel. +48 89 523-41-60

Referenci

mgr Magdalena Gryszka      tel. +48 89 523-43-00

mgr Anna Kami?ska            tel. +48 89 523-39-00

 

Do zakresu dzia?ania Sekcji Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Zagranicznych nale?y:

1)     opracowywanie i aktualizacja procedur dotycz?cych pozyskiwania i wykorzystywania ?rodków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2)     inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3)     prowadzenie monitoringu harmonogramów zada? zwi?zanych z realizacj? projektów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4)     utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5)     prowadzenie spraw zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6)     utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wspó?pracy z samorz?dem Województwa oraz innymi jednostkami samorz?du terytorialnego w zakresie odpowiadaj?cym zainteresowaniom i mo?liwo?ciom Uniwersytetu, w dziedzinie rozwoju spo?eczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach steruj?cych, monitoruj?cych, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7)     przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

8)     udzielanie informacji oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9)     prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we wspó?pracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Wojciech Samulowski

data wytworzenia:

04-09-2007 r.

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1501 razy (w tym z UWM 74 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-12
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa